Foto: Provincie Z-H
Foto: Provincie Z-H

Staatsbosbeheer neemt ondersteuning recreatieschappen over van provincie Z-H

Actueel 161 keer gelezen

Regio - Staatsbosbeheer beheert vanaf 1 januari 2017 de recreatiegebieden van zeven natuur- en recreatieschappen in Zuid-Holland en Zeeland. Vorige week is de laatste overeenkomst met recreatieschap Rottemeren getekend door Jeroen Heuvelink en Rik van Woudenberg bestuursleden Recreatieschap Rottemeren, Han Weber, gedeputeerde van provincie Zuid-Holland en Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer.

Met de andere recreatieschappen zijn dit najaar reeds  overeenkomsten bereikt. De provincie is eerder al met Staatbosbeheer overeengekomen dat Staatsbosbeheer voor deze taak het personeel van de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) per 1 januari  overneemt. Daarnaast zal de provincie vanaf 2018 subsidie verstrekken aan de recreatieschappen in plaats van mede bestuurslid te zijn.

De provincie Zuid-Holland geeft met deze overeenkomsten uitvoering aan haar intentie om meer op hoofdlijnen te sturen en niet meer betrokken  te zijn bij de operationele beheertaken. Dit voornemen  is vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019.. Voor Staatsbosbeheer biedt de overname de mogelijkheid om haar positie in de Zuidelijke Randstad te versterken. Het Recreatieschap  Rottemeren viert in 2017 haar 50 jarig bestaan en ziet de samenwerking met Staatsbosbeheer als een goede basis voor verdere ontwikkeling van de Rottemeren.

G.Z-H naar Staatsbosbeheer
De G.Z-H, die het beheer als uitvoeringsorganisatie van de provincie Zuid-Holland jarenlang uitvoerde, houdt per 1 januari op te bestaan en gaat over naar Staatsbosbeheer. Dat werd in mei van dit jaar tussen de provincie en Staatsbosbeheer overeengekomen. Vanaf 1 januari 2017 treden de ruim 100 medewerkers van G.Z-H dus in dienst van Staatsbosbeheer. Alle medewerkers behouden daarbij hun werk. Het afgelopen jaar is overlegd met de recreatieschappen over hoe de samenwerking tussen de recreatieschappen en Staatsbosbeheer verder vorm kan krijgen.

Recreatieschappenen Staatsbosbeheer: een sterke combinatie
Rottemeren was dinsdag de laatste van de 7 natuur- en recreatieschappen die de samenwerkingsovereenkomst ondertekende. De andere schappen zijn: Groenalliantie Midden-Holland, Voorne-Putten-Rozenburg, IJsselmonde, Dobbeplas, Midden-Delfland en Zuidwestelijke Delta dat deels in Zeeland ligt. In de overeenkomst is vastgelegd dat Staatsbosbeheer het beheer en onderhoud de komende twee jaar uitvoert. Ook wordt onderzocht of de samenwerking verder kan worden uitgebouwd tot een duurzaam partnerschap waarbij schappen en Staatsbosbeheer hun krachten bundelen. Dat kan ten goede komen van bijvoorbeeld het versterken van de samenhang tussen gebieden en het verbeteren en verder ontwikkelen van de kwaliteit van de recreatiegebieden in deze sterk verstedelijkte provincie.

Recreatieschap Rottemeren 50 jaar
De recreatieschappen, waarin gemeenten samenwerken voor het beheren en ontwikkelen van recreatiegebieden, blijven bestaan. Lopende plannen en ontwikkelingen worden gewoon gecontinueerd. Rik van Woudenberg, (Lid Dagelijks Bestuur Recreatieschap Rottemeren) Rottemeren: '2017 wordt een mooi jaar, waarin we samen met Staatsbosbeheer én de vele andere partners in de Rottemeren zullen vieren dat Rottemeren al 50 jaar bestaat en dat we als schap ook volop investeren in de toekomst van het gebied.'

Provincie gaat subsidie verstrekken voor beheer
Een andere ontwikkeling is dat vanaf 1 januari 2018 de provincie Zuid-Holland bestuurlijk geen deel meer zal uitmaken van de recreatieschappen. In plaats daarvan zal de provincie een jaarlijkse subsidie verstrekken t.b.v. het beheer van de schapsgebieden. Ook hierover zijn in het afgelopen jaar overeenkomsten gesloten tussen de schapsbesturen en de provincie, waarin de hoogte van de subsidie voor de komende jaren is vastgelegd.

Vestigingsklimaat
Voor de provincie blijft de aanwezigheid en kwaliteit van voldoende groen en recreatiemogelijkheden onverminderd belangrijk voor een prettige leefomgeving een een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland. Het geld hiervoor blijft beschikbaar. Staatsbosbeheer wil hieraan vanuit haar rol als beheerder van natuur- en recreatiegebieden een sterke bijdrage leveren. Gedeputeerde Han Weber: 'We kijken met tevredenheid terug op het afgelopen jaar, waarin we deze overgang dankzij de zeer goede en nauwe samenwerking met alle betrokken partijen konden vormgeven. Staatsbosbeheer is een mooie overheidsorganisatie en ik verwacht dat onze medewerkers zich er snel thuis zullen voelen. De toevoeging van de medewerkers van de G.Z-H aan Staatsbosbeheer leidt tot nog meer desdkundigheid bij Staatsbosbeheer die ten goede komt aan het beheer en de kwaliteit van alle recreatiegebieden in onze provincie.'

In 2017 kunnen recreanten met minstens net zoveel plezier gebruikmaken van de (natuur-) en recreatiegebieden in Zuid-Holland en Zeeland. Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer: 'Wij zijn trots om met de natuur- en recreatieschappen de komende jaren samen te werken. Het is onze ambitie om de recreatiegebieden samen met de omgeving, met veel betrokkenheid van bezoekers en vrijwilligers verder te ontwikkelen en nog mooier en toegankelijker te maken.'

Bezoekers van de gebieden zullen geen last hebben van alle veranderingen; men komt alleen boswachters in andere dienstkleding tegen.

Uit de krant