Wethouder Lies van der Pol: 'Hoe dan ook zullen we actie moeten ondernemen' - foto Jan Remmert Froling
Wethouder Lies van der Pol: 'Hoe dan ook zullen we actie moeten ondernemen' - foto Jan Remmert Froling Jan Remmert Froling

90% van de stikstofdepositie op Voorne komt van elders

Algemeen 428 keer gelezen

Voorne – In Voorne komt maar 10% van de stikstofdepositie (neerslag van stikstofverbindingen die schadelijk zijn voor mens en natuur) van lokale bronnen en 90% waait over uit andere gebieden. Als gemeente kun je daar dus maar weinig invloed op uitoefenen. Wethouder Lies van der Pol van Westvoorne geeft uitleg.

Lies van der Pol: ‘Hoe dan ook zullen we actie moeten ondernemen, want hoewel we op Voorne maar een klein deel van het probleem veroorzaken, ondervinden we er wel de gevolgen van. En de Provincie vindt dat ook. Stikstof zorgt voor verzuring en vermesting van de bodem. De natuur verschraalt en de biodiversiteit wordt aangetast. Er komt vervolgens een kettingreactie. Na de planten verdwijnen de dieren, waaronder de bijen en insecten die nodig zijn voor 75% van onze gewassen. Onze voedselproductie komt daarmee in gevaar. Het inademen van stikstofoxiden is slecht voor onze gezondheid.

Voorne is een uniek gebied. Ons duingebied behoort tot de botanisch meest waardevolle duingebieden van ons land. Toch zien we ook hier de natuur en diversiteit achteruitgaan. Duinvalleien groeien dicht, bomen sterven af, poelen staan leeg. Zuiver water is een eerste levensbehoefte, het is de basis voor ons drinkwater. De kwaliteit van het oppervlaktewater op Voorne wordt helaas steeds slechter. In ons hele land is het ecosysteem aan het instorten. Een schrijnend voorbeeld vind ik de koolmees, die een soort rubber eierschalen produceert omdat er door de verzuring onvoldoende kalk in haar voedsel zit. De kuikens hebben geen schijn van kans te overleven.’

Als 90% aanwaait van buiten ons gebied, dan is er toch weinig wat we zelf kunnen doen? Lies: ‘Ja dat klopt. We kunnen lokaal maar voor een klein deel iets doen aan de veroorzakende bronnen. De grote stikstofreductie moet vooral van andere uitstoters komen zoals de intensieve veeteelt in het oosten van het land, en dichterbij van het verduurzamen van het haven-industrieel complex. Maar er zijn wel degelijk dingen die we wél kunnen. Het robuuster maken van de natuur bijvoorbeeld, waardoor deze beter bestand is tegen de depositie van schadelijke stikstofverbindingen en we kunnen ook iets doen tegen de droogte. De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland heeft een analyse gemaakt van de mogelijkheden voor de toekomstige gemeente Voorne aan Zee. Begin september heeft deze organisatie daarvoor een concept masterplan gepresenteerd. Ik vind het een hoopgevend plan. De naam ‘masterplan’ wekt de indruk alsof alles al besloten is maar dat is niet zo. Ik zie het als een start om met elkaar, agrariërs, bedrijven en inwoners te zoeken naar oplossingen. Zelf spreek ik daarom liever over een ‘kansenkaart’ dan over een ‘masterplan’.

Hoe kun je de natuur robuuster maken? De Milieufederatie wil de duinen in de Natura 2000 gebieden beter verbinden met de natuur in het achterland. Dat kan door de historische dijken bloemrijker en natuurlijker te maken. En door het aanleggen van een natuurlijk begroeiing langs de Strypse Wetering en de zuidelijk daarvan gelegen Sluiswetering en de laatste te verbinden met de Schapengorsepolder. Langs de Holle Mare kunnen weidevogelgebieden worden aangelegd en er kan daar een boeiende ‘kwelnatuur’ ontstaan. De potentie van het Brielse Meer kan veel beter worden benut door daar meer natuur te ontwikkelen. Door al deze maatregelen wordt de waterhuishouding beter geregeld en de biodiversiteit vergroot. Met de aanleg van laarzenpaden en fietspaden zal iedereen nog meer van de natuur op het eiland kunnen genieten.

Vanwege de lage lokale uitstoot op Voorne, kijkt de Provincie hier vooral naar verduurzaming van de landbouw, het verbeteren van de bodem en klimaatadaptatie. Als we het bijvoorbeeld waardevol vinden dat agrariërs biologisch telen, dan moet daar een eerlijke prijs tegenover staan en ondersteuning voor die bedrijfsomslag. Je wilt dat boeren een goede boterham kunnen verdienen. Veel geld gaat nu naar de supermarkten en de kunstmestbedrijven en weinig naar de boeren. Dit moet eerlijker. Boeren op Voorne hebben dus zeker toekomst. Er is nog weinig informatie over de aanpak van de Provincie en ook dat zorgt voor veel onrust. Het gaat over mensen en hun bedrijven die vaak door meerdere generaties zijn opgebouwd. De plannen moeten ook met hen gemaakt worden. 

Je bent enorm betrokken. Stel dat na de verkiezingen in november blijkt dat er geen wethouderspost meer inzit voor D66? Lies van der Pol: ‘Dat weet je als je aan dit werk begint. Zo gaat dat in de politiek, maar ik zou graag doorgaan hoor. ‘

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant